طراحی یک داروخانه با سبکی ساختار شکن!

در طراحی داخلی داروخانه ها سبک هایی که معمولاً به چشم ما آشنا است و آن ها را به وفور دیده ایم سبک های مدرن با سطوح براق،  رنگ های خنثی، کابینت های سفید کف سازی های براق و سفید هستند بیشتر فضای مربوط به داروخانه ها با نور های روشن و رنگهای منعکس...